Strona główna | Rekrutacja

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WYNIKI REKRUTACJI – 2017/2018 – lista

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 2156).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942).
 4. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2017 poz. 59).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U 2017 poz. 60).

 

 

KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO (W TYM NLO SMS ZPRP)

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
Podstawą postępowania rekrutacyjno- kwalifikacyjnego do nauki w pierwszej klasie ponadgimnazjalnej szkoły mistrzostwa sportowego o profilu piłki ręcznej jest świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie:

 

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru ustalonego przez szkołę),
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • inne dokumenty posiadane przez kandydata potwierdzające jego udział w olimpiadach i konkursach od szczebla powiatowego do ogólnopolskiego,
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę
  w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09 br.),
 • pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych),
 • aktualne (z ostatniego miesiąca) wyniki badań krwi: OB, morfologia krwi, AIDS, zawartość żelaza, potasu, wapnia i sodu /rekomendowane dla NSMS ZPRP
 • aktualny (z ostatniego miesiąca) zapis EKG z opisem, /rekomendowane dla NSMS ZPRP

 

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Do w/w dokumentów kandydaci dołączają kartę informacyjną z gimnazjum.

 

Kandydaci powinni:

 

 • posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
 • zaliczyć wszystkie próby sprawności fizycznej oraz próby umiejętności techniczno-taktycznych, zatwierdzone przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce,
 • przejść badania lekarskie,
 • przejść badania psychologiczne wskazane przez psychologa szkolnego.

 

WYKAZ TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH:

 

Test sprawności ogólnej – INKF 16 pkt:

 • wyskok dosiężny
 • bieg na 60 m
 • siła /ugięcia ramion w podporze przodem/
 • bieg „po kopercie – zygzakiem”
 • bieg na 300 m

Próba wydolności tlenowej  max 14 pkt

 • test Coopera /bieg ciągły 12 minut/

Próba umiejętności technicznych /bramkarz/ max 40 pkt:

 • sposoby poruszania się w bramce,
 • obrona piłek dolnych i górnych,
 • podanie do ataku szybkiego,
 • obrona rzutów z pierwszej i drugiej linii.

Próba umiejętności techniczno-taktycznych /poszczególne pozycje w grze max 40 pkt./:

 • technika podań i chwytów w ruchu /test/,
 • technika rzutów /z podłoża, w wyskoku, z padem – test/,
 • umiejętność poruszania się w obronie w poszczególnych sektorach boiska /test/,
 • umiejętność zastosowania zwodów /z piłką, bez piłki – test/,

Gra właściwa – max 30 pkt./

 • umiejętności gry w piłkę ręczną w obronie i w ataku
 • umiejętności gry na pozycji bramkarza

Test Noszczaka /10 X 30 m/ – dodatkowy test rekomendowany

Badania lekarskie i testy psychologiczne


KRYTERIA  REKRUTACJI UCZNIÓW – WARTOŚĆ PUNKTÓW NABOROWYCH

 

GIM – gimnazjum LO – szkoła ponadgimnazjalna, SMS-szkoła mistrzostwa sportowego

testy naborowe do klas pierwszych/maksymalna wartość punktów naborowych LO SMS GIM SMS
Test sprawności ogólnej – INKF 16 pkt: razem 16 razem 16
Próba wydolności tlenowej    razem 14 razem 14
·         test Coopera /bieg ciągły 12 minut/ 14 14
Próba umiejętności techniczno-taktycznych razem 40 razem 40
bramkarz razem 40 razem 40
·     sposoby poruszania się w bramce, 10 10
·     obrona piłek dolnych i górnych, 10 10
·     podanie do ataku szybkiego, 10 10
·     obrona rzutów z pierwszej i drugiej linii. 10 10
poszczególne pozycje razem 40 razem 40
·     technika podań i chwytów w ruchu /test/, 10 10
·     technika rzutów /z podłoża, w wyskoku, z padem – test/, 10 10
·     umiejętność poruszania się w poszczególnych sektorach boiska /test/, 10 10
·     umiejętność zastosowania zwodów /z piłką, bez piłki – test/, 10 10
Ocena w grze właściwej razem 20 razem 20
·     umiejętność zachowanie się w ataku szybkim /ocena w grze/, 10 10
·     umiejętność współpracy z partnerami na pozycjach bliższych /ocena w grze/. 10 10
Działania rekomendowane
Test Noszczaka /10 X 30 m/. tak tak
Badania lekarskie i testy psychologiczne tak tak
RAZEM 100 100