Statut


Niepublicznego Liceum

Ogólnokształcącego w Kielcach 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

Związku Piłki Ręcznej w Polsce

(zatwierdzony uchwałą nr 42/23 Zarządu ZPRP z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

 1. Szkoła nosi nazwę: „Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce”.
 2. Nazwę w pełnym brzmieniu, o której mowa w ust. 1, używa się na pieczęciach
  i stemplach.
 3. Szkoła może używać skrótu swojej nazwy w brzmieniu: „NLO w Kielcach SMS ZPRP”.

§2

Szkoła ma siedzibę w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 90.

§3

 1. Szkoła działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2020.1327 z późn. zm.) ; 
 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020.910 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.60 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020.1133 z późn. zm.);
 5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U.2020.2138);
 6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1604);
 7. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017. 1603);
 8. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2016.895 z późn. zm.);
 9. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2019.639 z późn. zm.);
 10. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019. 373);
 11. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017. 1646);
 12. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.2019.1700 z późn. zm.);
 13. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2020.1551);
 14. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2020.1289);
 15. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.2017.1597);
 16. ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (DZ. U. z 2018r. poz. 2245 ze zm.); 
 17. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.2019 poz. 502);
 18. innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 19. niniejszego statutu.
 1. Szkoła stosuje się także do postanowień Konwencji o Prawach Dziecka oraz innych przepisów międzynarodowych, dotyczących praw człowieka.
 2. Szkoła stosuje ponadto przepisy wewnętrzne Związku Piłki Ręcznej w Polsce dotyczące funkcjonowania szkół mistrzostwa sportowego w piłce ręcznej oraz udziału zespołów sportowych tych szkół w ogólnokrajowych rozgrywkach,
  a w szczególności postanowienia statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce
  i właściwych uchwał. 

§4

 1. Szkoła jest niepubliczną szkołą ponadpodstawową w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt. 2 a ustawy, o której mowa w § 3 ust.1 pkt. 2.
 2. Szkoła jest szkołą mistrzostwa sportowego w rozumieniu przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 5.
 3. Organem prowadzącym Szkołę jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 300a, zwany dalej „Związkiem” lub w skrócie „ZPRP”. 
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest właściwy Kurator Oświaty.

§5

 1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.
  o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016. 625 i 1948). 
 2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
 3. Szkoła może posiadać także własne logo oraz własną stronę internetową zaakceptowane przez ZPRP.

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

§6

Celami Szkoły są:

 1. umożliwienie młodzieży uzdolnionej sportowo zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły i zdania egzaminu maturalnego;
 2. umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwija zdolności i zainteresowania;
 3. przygotowanie młodzieży do wyczynowego uprawiania piłki ręcznej na poziomie mistrzowskim, do udziału w rozgrywkach sportowych oraz reprezentowania barw narodowych w tym sporcie;
 4. zapewnienie uczniom i zawodnikom opieki medycznej oraz bezpiecznych warunków odbywania nauki i szkolenia sportowego;
 5. wszechstronne przygotowanie uczniów do życia i pracy oraz optymalne rozwinięcie ich zdolności, a także umożliwienie im podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
 6. wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie uniwersalnych zasad etycznych;
 7. doradztwo zawodowe;
 8. upowszechnianie idei wolontariatu.  

§7

 Dla realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt. 1, Szkoła w szczególności:

 1. realizuje obowiązkowe programy nauczania uwzględniające podstawy programowe w czteroletnim okresie kształcenia w liceach ogólnokształcących; 
 2. skreślono
 3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów według zasad ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej;
 4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
 5. zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
 6. posiada bazę lokalową i techniczną wraz z wyposażeniem dydaktycznym oraz kadrą zarządzającą, umożliwiające realizację programu, o którym mowa w pkt. 1 i 2.

§8

 1. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt 3, Szkoła w szczególności:
 1. stosuje odpowiedni system rekrutacji uczniów do Szkoły;
 2. realizuje program szkolenia sportowego zatwierdzony przez ZPRP;
 3. zatrudnia kadrę trenerską z uprawnieniami w zakresie piłki ręcznej oraz tych specjalności, które są niezbędne do szkolenia młodzieży;
 4. zapewnia bazę sportową umożliwiającą prowadzenie zajęć sportowych, treningów i zawodów w piłce ręcznej oraz odnowę biologiczną;
 5. organizuje i realizuje zajęcia sportowe w piłce ręcznej, treningi, zgrupowania i obozy sportowe;
 6. tworzy w ramach Szkoły zespoły sportowe w piłce ręcznej oraz zapewnia im udział w rozgrywkach prowadzonych przez ZPRP;
 7. umożliwia udział uczniów Szkoły w akcjach szkolenia centralnego kadr narodowych i reprezentacji Polski.
 8. Szkoła stwarza uczniom optymalne warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją programu dydaktycznego w szczególności poprzez:
 1. opanowanie wiedzy na zajęciach dydaktycznych;
 2. umożliwienie realizacji indywidualnego programu i toku nauki;
 3. opracowanie i realizację uzupełniającego się wzajemnie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych i sportowych.
 4. Zajęcia w szkole zawiesza się w przypadku wystąpienia na danym terenie:
 1. zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
 3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 4. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3.
 5. 4. Zawieszenie zajęć następuje w przypadkach oraz w trybie określonych w przepisach ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeniu MEiN dotyczącym metod i technik nauczania na odległość oraz w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach. Jeżeli okres zawieszenia zajęć trwa dłużej niż 2 dni, dyrektor ma obowiązek zorganizowania, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, kształcenia na odległość, realizowanego:

1) z wykorzystaniem narzędzi  informatycznych, lub

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem

4)   lub wykonanie określonych działań, lub

5)  w inny sposób niż określone w pkt a-c, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

O przyjętych sposobach realizacji zdalnego nauczania dyrektor informuje organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego. Istnieje możliwość odstąpienia od realizowania zajęć zdalnych, ale jedynie w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego.

§9

 1. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt. 4, Szkoła w szczególności:
 1. zawiera umowy o realizację, nie rzadziej niż co pół roku, podstawowych badań lekarskich uczniów;
 2. zawiera umowy o realizację na rzecz uczniów Szkoły badań diagnostycznych oraz specjalistycznej opieki medycznej;
 3. czuwa nad aktualizacją dokumentów, które poświadczają stan zdrowia uczniów i które upoważniają ich do udziału w zajęciach i zawodach sportowych.
 4. Dla zapewnienia bezpiecznych warunków odbywania nauki i uprawiania sportu Szkoła w szczególności:
 1. sprawuje kontrolę nad stanem technicznym pomieszczeń oraz urządzeń dydaktycznych i sportowych;
 2. sprawuje kontrolę nad obecnością uczniów Szkoły na zajęciach dydaktycznych i sportowych;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami Szkoły w czasie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, obozów, pobytu w internacie, itp.

§10

 1. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt. 5, Szkoła w szczególności:
 1. pobudza świadomość narodową i przeżycia patriotyczne uczniów Szkoły oraz akcentuje wychowawczą rolę rodziny;
 2. realizuje program wdrażania treści regionalnych;
 3. prowadzi edukację ekologiczną;
 4. organizuje lekcje religii lub etyki,
 5. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły.
 6. Dla realizacji celów wychowawczych Szkoła ponadto:
 1. powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego
  z nauczycieli uczących w tym oddziale;
 2. zatrudnia pedagoga specjalnego, pedagoga lub psychologa oraz współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc;
 3. umożliwia realizację indywidualnych toków nauczania dla szczególnie uzdolnionych uczniów Szkoły;
 4. organizuje ścisłą współpracę nauczycieli przedmiotów obowiązkowych, wychowawców i trenerów z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów Szkoły.

 Rozdział 3

Związek Piłki Ręcznej w Polsce

§11

 1. Związek Piłki Ręcznej w Polsce jako organ prowadzący Szkołę:
 1. zapewnia warunki lokalowe Szkoły;
 2. nadaje Szkole statut i dokonuje jego zmian;
 3. powołuje i odwołuje dyrektora Szkoły;
 4. zatwierdza strukturę organizacyjną Szkoły;
 5. zatwierdza preliminarz budżetowy Szkoły;
 6. ustala zasady wynagradzania pracowników Szkoły;
 7. ustala zasady rekrutacji uczniów;
 8. podejmuje inne decyzje określone w statucie.
 9. Przez warunki lokalowe Szkoły należy w szczególności rozumieć zapewnienie:
 1. warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych (sale lekcyjne);
 2. warunków prowadzenia zajęć sportowych (sale treningowe, hale sportowe, pomieszczenia odnowy biologicznej itd.);
 3. pomieszczeń umożliwiających zakwaterowanie uczniów (internat/ bursa) oraz ich wyżywienie /stołówka oraz pomieszczenia pomocnicze;
 4. warunków administracyjnych funkcjonowania Szkoły (biura). 

§12 

 1. ZPRP sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw administracyjnych i finansowych, w szczególności nad:
 1. prawidłowością dysponowania przyznanymi Szkole środkami publicznymi oraz pozyskanymi przez Szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;
 2. prawidłowością gospodarowania mieniem Szkoły;
 3. przestrzeganiem obowiązujących przepisów w zakresie BHP pracowników i uczniów Szkoły;
 4. przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły.
 5. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, może być wykonywany w zakresie i przy pomocy środków określonych w art. 55, 57 i 58 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozdział 4

Organy Szkoły

§13

 1. Organami Szkoły są:
 1. dyrektor Szkoły,
 2. rada pedagogiczna Szkoły.

§14

 1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
 2. Dyrektorem Szkoły może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, uprawniony do posiadania licencji trenera piłki ręcznej kategorii A.
 3. Dyrektorem Szkoły może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, jeżeli w trybie §17 zostanie zatrudniona osoba uprawniona do posiadania licencji trenera piłki ręcznej kategorii A.
 4. Dyrektorem Szkoły może być także – po zasięgnięciu opinii właściwego Kuratora Oświaty – osoba uprawniona do posiadania licencji trenera piłki ręcznej kategorii A, jeżeli w trybie §17 zostanie zatrudniona osoba uprawniona do sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 5. Umowę z dyrektorem Szkoły zawiera się na okres co najmniej 5 lat szkolnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres nie krótszy niż 1 rok szkolny.
 6. Odwołanie dyrektora Szkoły może nastąpić w trybie określonym w art. 66 i 67 ustawy – prawo oświatowe.
 7. W przypadku nieobecności dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor, a jeżeli nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel lub pracownik Szkoły wyznaczony przez Prezesa ZPRP.

§15

 1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji dyrektora Szkoły należy w szczególności:
 1. wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w Szkole;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją programu szkolenia sportowego
  w Szkole;
 3. sprawowanie opieki nad uczniami;
 4. wykonywanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
 5. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły;
 6. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły;
 7. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Szkoły;
 8. występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; przyznawanie nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym corocznych nagród. Przed wystąpieniem z wnioskiem w sprawie przyznania odznaczenia, nagrody i innych wyróżnień dla trenerów zatrudnionych w szkole, Dyrektor szkoły zobowiązany jest zasięgnąć akceptację Dyrektora Sportowego ZPRP,
 9. przewodniczenie radzie pedagogicznej;
 10. przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady;
 11. dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;
 12. opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły;
 13. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 14. Do obowiązków dyrektora Szkoły należy także:
 1. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz trenerów;
 2. stwarzanie warunków do działania w Szkole wolontariatu, organizacji harcerskich oraz innych stowarzyszeń młodzieżowych i sportowych.

§16

 1. Dyrektor Szkoły pełni funkcję pracodawcy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli, trenerów i pozostałych pracowników administracyjnych.
 2. Dyrektor Szkoły w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
 2. przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom
  i innym pracownikom Szkoły;
 3. występowania z wnioskami – po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej –
  w sprawach odznaczeń i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły.

§17

 1. Dyrektor Szkoły może – po zasięgnięciu opinii Prezesa ZPRP i rady pedagogicznej     – utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz określić zakres jego praw i obowiązków.
 2. Wicedyrektorem Szkoły może być osoba uprawniona do sprawowania nadzoru Pedagogicznego lub osoba uprawniona do posiadania licencji trenera piłki ręcznej kategorii A.
 3. Stanowisko wicedyrektora Szkoły tworzy się, jeżeli dyrektor Szkoły nie ma uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego lub nie ma uprawnień do kierowania działalnością sportową Szkoły.
 4. Postanowienia § 14 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do wicedyrektora Szkoły.

§18

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie:
 1. kształcenia,
 2. wychowania,
 3. opieki.
 4. W skład rady pedagogicznej wchodzą:
 1. dyrektor Szkoły i wicedyrektor,
 2. nauczyciele 
 3. trenerzy, 
 4. Dyrektor Szkoły pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej. Do jego zadań w tym zakresie należy:
 1. zwoływanie posiedzeń rady oraz ustalanie porządku obrad,
 2. kierowanie obradami rady pedagogicznej i podpisywanie podjętych przez nią uchwał.

§19

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły,
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz trenerów,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów Szkoły. 
 5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego Szkoły,
 3. wnioski o przyznanie nauczycielom i trenerom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
 4. inne istotne sprawy dotyczące funkcjonowania Szkoły.
 5. Rada pedagogiczna może wystąpić do Prezesa ZPRP z wnioskiem:
 1. zmianę statutu Szkoły,
 2. o odwołanie dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.

§20

 1. Rada pedagogiczna działa na zebraniach na podstawie regulaminu uchwalonego przez radę.
 2. Zebrania rady są zwoływane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 3. Zebrania rady mogą być organizowane również na wniosek właściwego Kuratora Oświaty, Prezesa ZPRP albo co najmniej 1/3 ogółu członków rady.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.
 6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego lub na wniosek rady pedagogicznej.
 7. Osoby biorące udział w zebraniach rady są obowiązane do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych w czasie tych zebrań.

§21

 1. Dyrektor Szkoły – w porozumieniu z radą pedagogiczną – może utworzyć radę rodziców oraz samorząd uczniowski, a także określić kompetencje tych organów.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1 utworzone zostają na podstawie zarządzenia dyrektora Szkoły, którego obowiązkiem jest skuteczne powiadomienie o tym fakcie ZPRP. 
 3. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 1, nie zostaną utworzone, ich kompetencje ustawowe wykonuje rada pedagogiczna.

§22

 1. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną oraz innymi organami i organizacjami działającymi w Szkole.
 2. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej podjętej
  w ramach jej kompetencji stanowiących, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa, oraz powiadamia o tym fakcie właściwego Kuratora Oświaty i Prezesa ZPRP.

§23

 1. Od decyzji dyrektora Szkoły w sprawach wynikających z nadzoru pedagogicznego służy odwołanie do właściwego Kuratora Oświaty. 
 2. Od decyzji dyrektora Szkoły w sprawach innych niż wymienione w ust. 1 służy odwołanie do Prezesa ZPRP.
 3. Od uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących przysługuje odwołanie do właściwego Kuratora Oświaty, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2.
 4. Odwołanie składa się na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji lub uchwały, za pośrednictwem organu, który podjął tę decyzję lub uchwałę.

Rozdział 5

Organizacja pracy Szkoły

§24

 1. Szkoła działa w danym roku szkolnym na podstawie arkusza organizacyjnego, opracowanego przez dyrektora Szkoły i zaopiniowanego przez radę pedagogiczną Szkoły.
 2. Arkusz organizacyjny na dany rok dyrektor Szkoły przesyła do ZPRP.
 3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
 4. plan organizacyjny na dany rok szkolny;
 5. plan nauczania na dany rok szkolny;
 6. wykonanie planu finansowego za dany rok budżetowy.

§25

 1. Plan organizacyjny Szkoły na dany rok określa w szczególności:
 1. terminy początku i zakończenia roku szkolnego;
 2. terminy ferii zimowych;
 3. dodatkowe dni wolne od nauki;
 4. inne postanowienia dotyczące organizacji zajęć w dni wolne, zajęć nadobowiązkowych, wyrównawczych itd.
 5. Plan organizacyjny Szkoły, o którym mowa w ust. 1, powinien być sporządzony z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 7.

§26

 1. Plan nauczania Szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
 2. W planie organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności program tematyczny w zakresie przedmiotów obowiązkowych, wykaz nauczycieli oraz przydział godzin, a także wykaz uczniów i wychowanków internatu.
 3. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w poszczególnych klasach ustala Dyrektor Szkoły w po zaopiniowaniu przez Radą Pedagogiczną. 
 4. Szkoła może zmieniać ofertę przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym stosownie do potrzeb i możliwości uczniów. 

§27

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
 2. Oddział tworzą uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów ogólnokształcących określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
 3. Oddział może liczyć nie więcej niż 35 uczniów.

§28

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i sportowych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora Szkoły.

2. Przy opracowaniu rozkładu zajęć, o którym mowa w ust. 1, należy mieć na uwadze, aby proces dydaktyczny i zajęcia sportowe nie kolidowały ze sobą, lecz wzajemnie się uzupełniały.

§29

 1. Godzina lekcyjna w Szkole trwa 45 minut.
 2. Zajęcia szkolne odbywają się w godzinach 7. 00 – 22. 00.
 3. Zajęcia lekcyjne odbywają się w obiektach w Kielcach.
 4. Zajęcia sportowe są realizowane w obiektach sportowo-rekreacyjnych, które uwzględniają specyfikę piłki ręcznej.
 5. Poza zajęciami obowiązkowymi uczniowie Szkoły mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych lub kołach zainteresowań tworzonych zgodnie z potrzebami, a także w innych zajęciach rozwijających ich indywidualne zainteresowania. Uczniowie mogą korzystać z zasobów biblioteki szkolnej i czytelni lub zasobów biblioteki szkolnej i czytelni współpracującej ze Szkołą. 
 6. Biblioteka szkolna jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb
  i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczycieli, popularyzowanie    wiedzy pedagogicznej    wśród rodziców uczniów oraz wiedzy o regionie.
 7. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 8. W skład biblioteki wchodzą:
 1. wypożyczalnia;
 2. czytelnia.

§30

Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć:

a) dziennik elektroniczny, 

b) lekcje online przy zastosowaniu informatycznych platform komunikacyjnych m.in. MS Teams, Zoom itp. 

c) sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe,

d) zintegrowana platforma edukacyjna http://epodreczniki.pl/

e) materiały i funkcjonalne, zintegrowane platformy edukacyjne udostępnione i rekomendowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

f) materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,

g) platformy edukacyjne oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela, w tym: podręczniki, karty pracy, zeszyty oraz zeszyty ćwiczeń; 

2. sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, 

a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

b) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,

c) drogą mailową (adres służbowy) lub na zamkniętej grupie Faceeboka,  Whatsapp, Massengera lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej, 

3. warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach:

a) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,

b) uczniom zakazuje się udostępniać dane dostępowe innym osobom, 

c) uczeń zobowiązany jest logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,

d) uczniom zakazuje się utrwalania wizerunku osób uczestniczących w zajęciach, 

e) uczniowie mają obowiązek korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł;

4. zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach: 

a) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,

b) nauczycielom zakazuje się udostępniać dane dostępowe innym osobom, 

c) nauczyciele zobowiązani są korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł zgodnie z Ustawą o prawie autorskim; 

5. uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.

§31

1. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

c) możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia; 

d) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;

f) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć. 

§32

1. Zdalne nauczanie ma charakter synchroniczny. Zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem platform i aplikacji edukacyjnych wymienionych w § 30.

2.W celu zróżnicowania form pracy zajęcia z uczniami są prowadzone również w sposób asynchroniczny. Nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym.

3. Udostępnianie materiałów realizowane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-dziennika, a w sytuacji braku dostępu do internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

4. Jeżeli nauczanie zdalne ma tylko grupa uczniów w klasie, nauczyciel prowadzi zajęcia równolegle z grupą obecną w szkole i nauczanie zdalne poprzez informatyczne platformy komunikacyjne takie jak m.in. MS Teams, Zoom itp. 

5. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwości prowadzenia nauczania zdalnego przez wskazane informatyczne platformy komunikacyjne , należy uczniom z grupy „zdalnej” wysłać materiał z lekcji do pracy w domu poprzez dziennik elektroniczny. 

§33

1. Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki:

a) udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest wpis w dzienniku elektronicznym; 

b) uczeń ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w zajęciach online, punktualnego logowania się na lekcję oraz, na prośbę nauczyciela, pracy z włączonym mikrofonem i kamerą;

c) brak informacji zwrotnych od ucznia w czasie zajęć (brak odpowiedzi ustnych) jest równoznaczny z jego nieobecnością na zajęciach i zostaje odnotowany w dzienniku;

d) w przypadku uporczywego zakłócania lekcji online przez ucznia nauczyciel ma prawo zakończyć jego udział w zajęciach przed czasem. Zaistniały fakt nauczyciel odnotowuje w uwagach w dzienniku elektronicznym. Uczeń ma za zadanie do następnej lekcji uzupełnić i samodzielnie opracować omawiany materiał; 

e) nieobecność ucznia na lekcji online odnotowywana jest przez nauczyciela i wymaga usprawiedliwienia przez rodzica/prawnego opiekuna wg zasad określonych w statucie szkoły; polecaną formą usprawiedliwiania nieobecności jest moduł e-usprawiedliwienia. Brak usprawiedliwienia lub dostarczenie go po wyznaczonym terminie powoduje nieusprawiedliwienie nieobecności.

f) uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnienia materiału 

g) uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu i sposobu wykonania zleconych przez nauczyciela zadań, także kartkówek/ prac klasowych/ sprawdzianów/ itd. 

h) rodzice/prawni opiekunowie informują nauczyciela przedmiotu o ewentualnych problemach technicznych przed upływem terminu wykonania zadań wskazanego przez nauczyciela; 

i) w celu skutecznego przesyłania pisemnych prac nauczyciel ustala z uczniami sposób ich przesyłania;

j) w przypadku trudności z przekazaniem pracy drogą elektroniczną uczeń/rodzic/prawny opiekun ma obowiązek o zaistniałym fakcie poinformować nauczyciela przedmiotu: 1) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma obowiązek umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, 2) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma obowiązek umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób;

k) w przypadku, gdy nauczyciel zamiast lekcji online zadaje uczniom pracę do samodzielnego wykonania, frekwencję zaznacza się następująco: a) jeśli uczeń odeśle wykonaną pracę nauczycielowi, nauczyciel wstawia uczniowi obecność, w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo uznać, że uczeń był nieobecny na zajęciach; 

l) uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun ma obowiązek kontrolowania swojego konta na e – dzienniku (informacje, poczta, zakładka zadania domowe) co najmniej raz dziennie zwłaszcza na zakończenie dnia ok. g. 16.00); 

ł) uczeń ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu oraz stosowania się do zasad kulturalnego zachowania w sieci; 

m) nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego uczestnictwa w zdalnych zajęciach.

§34

 1. Szkoła z własnej inicjatywy prowadzi innowacje pedagogiczne, zwane dalej „innowacjami”.
 2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
 3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
 4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
 5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.
 6. Innowacja, o której mowa w ust. 5, może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
 8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.
 9. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po uzyskaniu:
 1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
 2. opinii rady pedagogicznej;
 3. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
 4. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji

§35

 1. Uczniowie są zobowiązani do przebywania w internacie i korzystania z wyżywienia w stołówce w trakcie całego okresu nauki.
 2. Dyrektor Szkoły może – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i głównego księgowego szkoły – zwolnić rodziców uczniów z opłat czesnego w części lub
  w całości, biorąc pod uwagę sytuację materialną ucznia.
 3. Prawa i obowiązki wychowanków internatu oraz szczegółowe zasady funkcjonowania internatu określa Regulamin Internatu Szkoły, ustalony przez dyrektora Szkoły.

§36

 1. W ramach Szkoły działają zespoły piłki ręcznej pod nazwą „SMS ZPRP Kielce”.
 2. Członkami zespołów, o których mowa w ust. 1, są uczniowie Szkoły.
 3. Zespoły „SMS ZPRP Kielce” mają prawo uczestniczenia w ogólnokrajowym systemie współzawodnictwa w piłce ręcznej na szczególnych zasadach określonych przez ZPRP.

Rozdział 6

 Pracownicy Szkoły i Nauczyciele Specjaliści

§37

 1. Dla realizacji swoich zadań Szkoła zatrudnia:
 1. nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawców
  w internacie;
 2. trenerów piłki ręcznej prowadzących szkolenie sportowe;
 3. pracowników administracyjnych i obsługi zapewniających bieżące funkcjonowanie Szkoły.
 4. W Szkole można zatrudnić również, w miarę potrzeb i w zakresie możliwości finansowych, psychologa, technologa żywienia, dietetyka, intendenta, magazynierów, konserwatorów, specjalistów z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz innych specjalistów z zakresu sportu.

§38

Stosunek pracy z nauczycielem, trenerem lub innym pracownikiem Szkoły nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy
o świadczenie usług związanych z działalnością szkoły lub internatu.   

§39

 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
 1. posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym;
 2. przestrzega podstawowych zasad moralnych;
 3. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

§40

 1. Formalnego przydziału przedmiotów nauczania, wychowawstw, czynności służbowych, opieki nad kołami, organizacjami i pracownikami dokonuje dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego.
 2. Przydział, o którym mowa w ust. 1, stanowi dokumentację pracy Szkoły.
 3. Dokumentacja dotycząca przydziału formalnego, o którym mowa powyżej powinna być przekazana do ZPRP.

§41

 1. Nauczyciele przedmiotów ogólnych są obowiązani w szczególności do:
 2. realizacji podstaw programowych, wychowania i opieki w przydzielonych oddziałach i grupach w celu osiągnięcia w stopniu optymalnym celów Szkoły ustalonych w programach i w planach rozwoju Szkoły;
 3. wzbogacania własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej;
 4. wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności
  i zainteresowań swoimi postawami i działaniami pedagogicznymi;
 5. bezstronnego i obiektywnego oraz sprawiedliwego oceniania
  i traktowania wszystkich uczniów;
 6. prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań.
 7. wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację dydaktyczno- wychowawczego programu nauczania.
  1. Nauczyciele przedmiotów ogólnych mają prawo w szczególności do:
 8. decydowania o doborze metod, form organizacyjnych, podręczników, lektur szkolnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swoich przedmiotów;
 9. decydowania o treści programu koła zainteresowań i zajęć fakultatywnych, przygotowujących do egzaminu maturalnego;
 10. decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej uczniów;
 11. współdecydowania o ocenie uczniów z zachowania;
 12. wnioskowania w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych i dyscyplinarnych dla swoich uczniów.
  1. Nauczyciele przedmiotów ogólnych ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem Szkoły za:
 13. poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoich przedmiotach oraz w oddziałach i grupach stosownie do realizowanego programu
  i warunków ich działania;
 14. stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych im środków dydaktycznych.
  1. Nauczyciele przedmiotów ogólnych ponoszą odpowiedzialność również za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, a w szczególności za:
 15. skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych;
 16. nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku lub na wypadek pożaru albo innego niebezpieczeństwa;
 17. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły, przydzielonego im przez kierownictwo Szkoły, a wynikające
  z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§42

 1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy:
 1. organizowanie procesu wychowania w grupie;
 2. tworzenie warunków do rozwoju uczniów, do przygotowania ich do życia w grupie, w rodzinie, w społeczeństwie;
 3. rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w grupie, a także między wychowankami a innymi pracownikami Szkoły;
 4. przekształcanie oddziału w grupę samowychowania i samorządności przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów;
 5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, koordynowanie ich działań wychowawczych i organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami posiadającymi określone trudności;
 6. współpraca z rodzicami uczniów oraz informowanie ich o wynikach
  i problemach w zakresie kształcenia i wychowania;
 7. współdziałanie z pedagogiem lub psychologiem szkolnym w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;
 8. prawidłowe prowadzenie dokumentacji oddziału i każdego ucznia tj. dziennik lekcyjny, dziennik zajęć wyrównawczych i dodatkowych, arkusze ocen, świadectwa szkolne.
 9. Wychowawca oddziału ma prawo do:
 1. współdecydowania z uczniami i ich rodzicami o programie i planie działań wychowawczych na dany rok szkolny lub na dłuższy okres; 
 2. uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej
  w swojej pracy wychowawczej od kierownictwa Szkoły i innych instytucji wspomagających Szkołę;
 3. wystawiania oceny z zachowania swych wychowanków;
 4. ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków;
 5. uczestniczenia w charakterze obserwatora w egzaminach poprawkowych i klasyfikacyjnych swoich wychowanków.
 6. Wychowawca oddziału odpowiada przed dyrektorem Szkoły za:
 1. osiąganie celów wychowania w swoim oddziale,
 2. poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków,
 3. prawidłowość dokumentacji przebiegu nauczania uczniów.
 4. Do zadań nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa należy:
 1. indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami;  
 2. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych   i środowiskowych;
 3. udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z etapem rozwojowym uczniów;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania;  
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 8. prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli.
 9. Do zadań doradcy zawodowego należy:
 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Do zadań nauczyciela bibliotekarza szkolnego należy:
 1. gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych;
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych i udzielanie informacji bibliograficznych, źródłowych i tekstowych;
 3. poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury;
 4. konserwacja zbiorów;
 5. inwentaryzacja i selekcja zbiorów;
 6. udział w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 7. rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych;
 8. wprowadzanie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa;
 9. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.

§43

 1. Stanowisko trenera w Szkole może zajmować osoba, która:
 1. posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienie do posiadania licencji trenera piłki ręcznej kategorii A,
 2. postępuje zgodnie z etyką zawodową,
 3. posiada umiejętność komunikacji z młodzieżą,
 4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
 1. Zatrudnienie trenera w Szkole i jego zwolnienie wymaga uprzedniej zgody Dyrektora Sportowego ZPRP.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły może – za zgodą Dyrektora Sportowego ZPRP – powierzyć wykonywanie funkcji trenera osobie uprawnionej do posiadania licencji trenera piłki ręcznej kategorii B.

§44

 1. Do zakresu działania trenera piłki ręcznej w Szkole należy realizacja programu szkolenia sportowego, zatwierdzonego przez Dział Organizacji Szkolenia ZPRP, opieka nad szkolnym zespołem piłki ręcznej oraz doskonalenie swojej wiedzy fachowej i umiejętności zawodowych.
 2. Do obowiązków trenera w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy
  w szczególności:
 1. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją programu szkolenia sportowego;
 2. przygotowywanie okresowych sprawozdań z przebiegu realizacji programu szkolenia sportowego;
 3. przestrzeganie zasad BHP podczas zajęć sportowych;
 4. tworzenie przyjaznej atmosfery pomiędzy uczniami Szkoły;
 5. sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zgrupowań, obozów
  i turniejów sportowych;
 6. pełnienie funkcji członka ekipy szkoleniowej w czasie zawodów piłki ręcznej z udziałem szkolnego zespołu sportowego;
 7. troska o korzystny wizerunek Szkoły i ZPRP, promowanie ich na zewnątrz, powstrzymywanie się od opinii i komentarzy, które mogłyby szkodzić wizerunkowi Szkoły i ZPRP;
 8. postępowanie zgodnie z etyką zawodową;
 9. systematyczne podnoszenie wiedzy fachowej i umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 10. Trener ma prawo w szczególności do:
 1. samodzielnego realizowania programu sportowego;
 2. pomocy w swych działaniach ze strony dyrektora Szkoły oraz Działu Organizacji Szkolenia ZPRP;
 3. korzystania z odpowiednich warunków pracy;
 4. rzetelnej i sprawiedliwej oceny jego pracy.
 1. Trener podlega służbowo dyrektorowi Szkoły, a w czasie jego nieobecności wicedyrektorowi Szkoły.
 2. Trener ponosi odpowiedzialność w szczególności za:
 1. prawidłową realizację programu szkolenia sportowego i związaną z tym dokumentację i sprawozdawczość;
 2. życie i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów Szkoły w czasie zajęć, zgrupowań i zawodów sportowych;
 3. właściwe reprezentowanie interesów sportowych Szkoły i ZPRP.

§45

 1. Do obowiązków kierownika i wychowawcy internatu należy w szczególności:
 1. zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i odpoczynku dla każdego wychowanka;
 2. wpajanie wychowankom kulturalnych form zachowań;
 3. wyrabianie u wychowanków nawyków higienicznych i zachowania porządku w internacie;
 4. sprawowanie nadzoru nad ciszą nocną;
 5. organizowanie pomocy medycznej podczas dyżuru;
 6. współpracę z rodzicami wychowanków.
 7. Kierownik i wychowawca internatu odpowiadają w szczególności za:
 1. bezpieczeństwo wychowanków;
 2. prowadzenie dokumentacji dyżuru;
 3. kontrolę obecności wychowanków w internacie.

§46

Zakresy praw i obowiązków pracowników Szkoły nie wymienionych w § 39 – 45 określa dyrektor Szkoły w umowach o pracę lub w umowach cywilnoprawnych.

§47

 1. Pracownicy Szkoły ponoszą odpowiedzialność służbową przed dyrektorem Szkoły za prawidłowe wykonanie ich zadań oraz za naruszenie ich obowiązków, określoną w statucie i regulaminie Szkoły.
 2. Niezależnie od odpowiedzialności służbowej, o której mowa w ust. 1, pracownicy Szkoły ponoszą także odpowiedzialność dyscyplinarną lub karną, jeżeli przepisy szczególne lub umowy przewidują taką odpowiedzialność.

Rozdział 7

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły

§48

Szkoła jest szkołą bezrejonową. Szkoła prowadzi nabór uczniów z terenu całego kraju.

§49

 1. O przyjęcie do Szkoły może ubiegać się osoba, która przedłoży:
 1. podanie o przyjęcie do Szkoły;
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
 3. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych;
 4. zdjęcia w ilości wskazanej przez Szkołę.
 5. Uczniem Szkoły może zostać osoba, która ponadto spełni z wynikiem pozytywnym kryteria selekcji wymienione w §51 oraz przedłoży oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej, wraz z zaświadczeniem o wynikach tego egzaminu.

§50

 1. Naboru uczniów do Szkoły dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie:
 1. dyrektor lub wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący;
 2. wyznaczeni nauczyciele;
 3. wyznaczeni trenerzy.
 1. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Sportowym ZPRP.
 2. W pracach komisji może brać udział przedstawiciel ZPRP wyznaczony przez Dyrektora Sportowego ZPRP.

§51

Rekrutacja odbywa się według zasad określonych przez Dyrektora Sportowego ZPRP
w danym roku.

§52

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje dyrektor Szkoły na wniosek komisji rekrutacyjnej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do Szkoły, mogą odwołać się od decyzji dyrektora Szkoły do Dyrektora Sportowego ZPRP; decyzje Dyrektora Sportowego są ostateczne.

Rozdział 8

 Gospodarka finansowa i majątkowa Szkoły

§53

 1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową i majątkową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, otrzymujących dotacje z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań Szkoły.
 2. Plany finansowe oraz sprawozdania finansowe Szkoły wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Sportowego ZPRP i Główną Księgową ZPRP.
 3. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów, o których mowa
  w ust. 1.

§54

 1. Nauka w Szkole jest bezpłatna.
 2. Środki finansowe na działalność Szkoły pochodzą z:
 1. dotacji z budżetu państwa lub z państwowego funduszu celowego;
 2. części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
 3. działalności własnej Szkoły (np. czesne);
 4. darowizn, spadków i zapisów.
 5. Środki, o których mowa powyżej mogą być przeznaczone również na modernizację i doposażenie pomieszczeń użytkowanych przez Szkołę. 

§55

 1. Szkoła może również otrzymywać wpłaty od rodziców uczniów (czesne).
 2. Wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Zarząd ZPRP na podstawie uchwały ZPRP na wniosek dyrektora szkoły.
 3. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się w szczególności na:
 1. pokrycie kosztów imprez okolicznościowych i kulturalno-oświatowych;
 2. dofinansowanie pobytu uczniów na zawodach i obozach;
 3. zakup lektur szkolnych i pomocy dydaktycznych;
 4. dofinansowanie zakupu sprzętu na potrzeby Szkoły;
 5. zakup nagród.
 6. na poprawę warunków socjalnych uczniów, 
 1. Środki pochodzące z wpłat rodziców uczniów gromadzone na koncie Szkoły.
 2. Środki, o których mowa w ustępie 3 mogą być przeznaczone na inne cele związane z funkcjonowaniem Szkoły, pod warunkiem uzyskania przez Szkołę zgody Prezesa Związku.

§56

 1. Do reprezentowania Szkoły w sprawach finansowych i zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony dyrektor lub wicedyrektor Szkoły działający wspólnie z głównym księgowym Szkoły.
 2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, mogą być podejmowane
  w granicach środków ujętych w planie finansowym Szkoły.

Rozdział 9

Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Uczniów

§57

1. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, trenerów oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§58

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu rozpoznanie przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
  i umiejętności wobec:
 1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli, trenerów, wychowawców internatu oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§59

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 1. bieżące;
 2. klasyfikacyjne;
 1. śródroczne i roczne,
 2. końcowe.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciele informują rodziców o postępach w nauce i frekwencji uczniów, korzystając z wybranych podanych niżej sposobów:
 1. klasowe spotkania według ustalanego corocznie przez dyrektora harmonogramu,
 2. indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę potrzeb),
 3. informacja potwierdzona zapisem w dzienniku elektronicznym.
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane w oryginale uczniowi lub jego prawnemu opiekunowi na terenie szkoły, stosując regulacje zawarte  w ustawie o prawie autorskim  i prawach pokrewnych. 

§60

 1. Nauczyciele    na     początku     każdego     roku     szkolnego     informują     uczniów oraz ich rodziców o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 4. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem należy ponadto:
 1. indywidualizowanie pracy z uczniem;
 2. dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
 3. ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu, poinformowanie uczniów o możliwościach poprawy ocen;
 4. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 5. umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej;
 6. nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego wychowawcę o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu, nie później niż na miesiąc przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego wychowawcę o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem;
 7. ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 8. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:
 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 2. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności:
 1. ustalenie   śródrocznej   i    rocznej    oceny    klasyfikacyjnej    zachowania    ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale
  i uczniów danego oddziału;
 2. przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia
  i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 3. nie później niż na  dwatygodnieprzed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują (przez komunikator w dzienniku elektronicznym) ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,
 4. ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 5. Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności:
 1. zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;
 2. zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej lub informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii
  o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych  zajęciach  wydanej  przez  lekarza  na  czas  określony  w tej opinii;  jeżeli  okres  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  z wychowania  fizycznego   lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w  dokumentacji   przebiegu   nauczania   zamiast   oceny   klasyfikacyjnej   wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”;
 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia
  z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.
 2. Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy:
 1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 2. wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;
 3. jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§61

 1. Oceny klasyfikacyjne ucznia z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
 1. stopień celujący – 6,
 2. stopień bardzo dobry – 5,
 3. stopień dobry – 4,
 4. stopień dostateczny – 3,
 5. stopień dopuszczający – 2,
 6. stopień niedostateczny – 1,
 7. wynik procentowy 
 1. W celu motywowania ucznia do osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych uwzględnia się rozszerzenie powyższej skali w przypadku ocen bieżących o plusy (poza stopniem celującym).
 2. Ustala się następującą skalę procentową i kryteria opisowe na poszczególne oceny:

1) 100% – 96% –  celujący;

2)  95% – 85 % – bardzo dobry; 

3)  84% – 75 % – dobry;

4)  74% – 55% – dostateczny;

5)  54 % – 41 % – dopuszczający;

6)  40% – 0 % – niedostateczny.

 1. Ustala się następujące wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne
 2. Ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował treści i umiejętności przewidzianych w minimum programowym, nie posiada podstaw wymaganych do rozpoczęcia kolejnego etapu nauki, nie podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i nie współpracuje z nim w sposób systematyczny.

 1. Ocena dopuszczająca

Na ocenę dopuszczającą:

 1. uczeń opanował treści i umiejętności konieczne, przewidziane minimum programowym,
 2. ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrabiać,
 3. przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości,
 4. podporządkowuje się instrukcjom nauczyciela i współpracuje z nim w sposób systematyczny.
 5. Ocena dostateczna

Na ocenę dostateczną:

 1. uczeń opanował treści i umiejętności konieczne i podstawowe,
 2. rozumie treści określone programem nauczania,
 3. z minimalną pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy,
 4. analizuje podstawowe zależności,
 5. próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko,
 6. przejawia własną inicjatywę,
 7. wykazuje aktywność w czasie lekcji.
 8. Ocena dobra

Na ocenę dobrą:

 1. uczeń opanował treści i umiejętności konieczne, podstawowe i rozszerzające,
 2. umie samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem źródłowym,
 3. ustnie i pisemnie stosuje terminologię typową dla danego przedmiotu,
 4. samodzielnie rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod oraz różnorodnych źródeł informacji,
 5. bierze aktywny udział w zajęciach, sprawnie pracuje w grupie.
 6. Ocena bardzo dobra

Na ocenę bardzo dobrą:

 1. uczeń w bardzo dobrym stopniu opanował treści i umiejętności programowe, jednocześnie dopełniając je o wiedzę wykraczającą poza materiał przewidziany dla danej klasy,
 2. potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska,
 3. umie bronić swych poglądów, a także potrafi dochodzić do porozumienia w kwestiach spornych,
 4. wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.
 5. Ocena celująca

Na ocenę celującą:

 1. uczeń w pełni opanował treści i umiejętności programowe,
 2. umie formułować oryginalne i przemyślane wnioski, hierarchizować i selekcjonować nabywaną wiedzę,
 3. z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach,
 4. prowadzi własne prace badawcze pod okiem nauczyciela.
 5. forma poprawy oceny ze sprawdzianu wiadomości jest ustalana przez nauczyciela danego przedmiotu.
 6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się także stosowanie następujących oznaczeń, które mogą mieć wpływ na ustalenie oceny klasyfikacyjnej: 

„np” – nieprzygotowanie; 

„0”/„bz” – brak zadania; 

„+” – aktywny udział w zajęciach lub jako znak zwiększający wartość danego stopnia, z wyjątkiem oceny celującej; 

„–” minus jako brak zadania/brak aktywności 

 1. Szczegółowe kryteria oceniania są dostępne są u nauczycieli danego przedmiotu i podlegają ewaluacji oraz są uzupełniane wynikającymi z niej wnioskami.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 3. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

§62

 1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na:
 1. podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych;
 2. podsumowaniu zachowania ucznia;
 3. ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych;
 4. ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej zachowania.
 1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w styczniu.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki
  w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§63

 1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
 2. Na klasyfikację końcową składają się:
 1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
 3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

§64

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, w przypadku, gdy:
 1. zaistniały u ucznia trudne, udokumentowane przypadki losowe zgłoszone wychowawcy w momencie zaistnienia,
 2. inne udokumentowane przypadki losowe.
 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§65

 1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z podaniem o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna z zajęć edukacyjnych oraz zachowania nie później niż w ciągu dwóch dni od powiadomienia o ocenie przewidywanej z danego przedmiotu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Uczeń powinien poinformować nauczyciela przedmiotu o tym fakcie w następnym dniu roboczym po złożeniu wniosku. W podaniu należy określić: przedmiot, imię i nazwisko nauczyciela, ocenę, o którą uczeń się ubiega oraz uzasadnienie. Jeden wniosek dotyczy jednego przedmiotu.
 2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli przystąpił do wszystkich prac klasowych.
 3. Nauczyciel po pozytywnym zaopiniowaniu podania w porozumieniu z uczniem ustala termin sprawdzianu, o którym informuje jego rodzica.
 4. Warunkiem uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest terminowe i zgodne
  z wymaganiami edukacyjnymi wykonanie zadań przygotowanych przez nauczyciela uczącego. Ocenę ustala się zgodnie z następującymi progami procentowymi: 

1) 100% – 96% –  celujący;

2) 95% – 85 % – bardzo dobry; 

3) 84% – 75 % – dobry;

4) 74% – 55% – dostateczny;

5)  54 % – 41 % – dopuszczający;

6)  40% – 0 % – niedostateczny.

 1. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej z wyjątkiem sprawdzianu
  z plastyki i wychowania fizycznego, z których ma formę zajęć praktycznych.
 2. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel przedmiotu.
 3. Ustalona ocena nie może być niższa od przewidywanej oceny klasyfikacyjnej
  z danych zajęć edukacyjnych.
 4. Ze sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko ucznia, ocenę, o jaką uczeń się ubiega, termin sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, uzyskany wynik (spełnił wymagania/nie spełnił wymagań).
 5. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o wykonanych zadaniach praktycznych.
 6. Pozytywny wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.  Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok.
 7. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest możliwe po dokonaniu przez ucznia pisemnej samooceny zgodnej z kryteriami na wnioskowaną ocenę przedstawionej wychowawcy.
 8. Pisemną samoocenę przedstawia uczeń nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia przez wychowawcę o proponowanej ocenie zachowania.
 9. Rozstrzygniecie następuje nie później niż przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 10. Wychowawca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej organizuje spotkanie, w którym uczestniczy oprócz niego przedstawiciel samorządu klasowego, jeden z nauczycieli uczących w tej klasie oraz zainteresowany uczeń lub jego rodzice.
 11. Po wysłuchaniu argumentów ucznia lub jego rodziców dotyczących
  w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia, przeprowadza się tajne głosowanie. W głosowaniu bierze udział wychowawca, drugi nauczyciel i przedstawiciel samorządu klasowego.
 12. Wychowawca podnosi ocenę zachowania ucznia w przypadku korzystnego dla ucznia wyniku głosowania.
 13. Ocena ustalona w wyniku przedstawionego wyżej postępowania nie może być niższa od wcześniej proponowanej przez nauczyciela.
 14. Ze spotkania sporządza się notatkę, pod którą podpisują się: wychowawca, drugi nauczyciel i członek samorządu klasowego uczestniczący w tym spotkaniu.

§66

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
 1. uczniów, o których mowa w § 64 ust. 2; 
 2. ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
 3. ucznia realizującego indywidualny tok nauki;
 4. ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.
 5. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt.1 wchodzą:
 1. Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący;
 2. nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonym w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 3. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2-4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;
 2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin;
 3. w przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego, w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub  uczęszcza  do  oddziału  w innej  szkole  na zajęcia  z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w  innej szkole, w porozumieniu   z dyrektorem tej szkoły.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2-4 oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, techniki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki zajęć technicznych i wychowania fizycznego;
 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia.
 2. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa
  w ust. 3 i 4;
 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§67

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 5. Egzamin poprawkowy z plastyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie:
 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2, może być zwolniony z udziału
  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
  z dyrektorem tej szkoły.
 2. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 3. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa
  w ust. 7;
 3. termin egzaminu poprawkowego;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 60 ust. 7 pkt. 3.
 3. Podanie o promocję po niezdanym egzaminie poprawkowym, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, powinno wpłynąć w ciągu dwóch dni od tego egzaminu. Podanie składa rodzic, uczeń lub wychowawca.

§68

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna
  z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 67 ust. 1.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.  3 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły
  w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Sprawdzian   wiadomości   i   umiejętności   ucznia   przeprowadza   się   nie   później   niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ze   sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający   w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania sprawdzające;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą   informację   o    ustnych    odpowiedziach     ucznia     i     zwięzłą     informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych.
 2. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. wychowawca oddziału lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły;
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 4. pedagog szkolny/psycholog;
 1. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. imię i nazwisko ucznia;
 4. wynik głosowania;
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 6. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia.

§69

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne pozytywne.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
  z wyróżnieniem. Do średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) wlicza się oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych (jeżeli uczeń na nie uczęszczał) oraz religii/etyki (jeżeli uczeń na nie uczęszczał).
 5. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych (jeżeli na nie uczęszczał) oraz religii/etyki (jeżeli na nie uczęszczał) uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych (jeżeli na nie uczęszczał), których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§70

 1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się w skali:
 1. wzorowe,
 2. bardzo dobre,
 3. dobre,
 4. poprawne,
 5. nieodpowiednie,
 6. naganne.
 1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen, o której mowa w § 70 ust. 1.
 2. Oceną wyjściową jest ocena poprawna.
 3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc pod uwagę:
 1. samoocenę ucznia w dowolnej formie przyjętej przez osobę oceniającą;
 2. opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie oraz wychowawców internatu.
 3. opinię klasy.
 4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
  w szczególności:
 1. nieobecne godziny nieusprawiedliwione;
 2. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 4. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 5. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 7. godne, kulturalne zachowanie się w szkole, internacie i poza nimi;
 8. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych ocena może zostać podniesiona najwyżej o jeden stopień, jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden punkt wymieniony w kryteriach na podwyższoną ocenę z zachowania.
 2. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
 5. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 68 ust.3.

§71

 1. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli:
 1. ma pozytywny stosunek do nauki;
 2. wypełnia podstawowe obowiązki szkolne;
 3. na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań;
 4. liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych;
 5. nie wagaruje;
 6. sporadycznie spóźnia się na zajęcia;
 7. nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela;
 8. nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych;
 9. poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli i inny pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;
 10. szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrządzone na skutek nieprzestrzegania regulaminu ucznia);
 11. nie jest arogancki i wulgarny w słowach i działaniach wobec innych członków społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń;
 12. wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się w jego środowisku;
 13. nie popadł w konflikt z prawem;
 14. przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole podczas wyjść
  i wycieczek;
 15. jego strój i wygląd nie budzą zastrzeżeń;
 16. nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów;
 17. reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.
 18. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę poprawną, a dodatkowo:
 1. rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
 2. systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;
 3. liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych;
 4. włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy;
 5. wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;
 6. jest życzliwy i uczynny wobec kolegów;
 7. nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń;
 8. nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających.
 1. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę dobrą, może uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania.
 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który dodatkowo:
 1. ma usprawiedliwione nieobecności w terminie;
 2. liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin lekcyjnych;
 3. nie spóźnia się na zajęcia;
 4. cechuje go nienaganna kultura osobista i kultura słowa;
 5. jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego, wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;
 6. godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;
 7. jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło;
 8. jego postawa jest godna naśladowania.
 1. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą, może uzyskać ocenę wzorową zachowania.
 2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 1. jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności;
 2. rozwija swoje zainteresowania, co przejawia się uczestnictwem
  w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią
 3. stanowi wzór kulturalnego zachowania;
 4. nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych);
 5. jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego, wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym;
 6. jest wolontariuszem;
 7. rozwija tradycje szkoły.
 8. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 1. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
 2. uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminach szkoły,
  a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów;
 3. liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych;
 4. spóźnia się na zajęcia;
 5. nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
 6. dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;
 7. charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach
  z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny;
 8. wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych;
 9. niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;
 10. jego strój i wygląd są niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami;
 11. nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania.
 12. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:
 1. uchybia wymaganiom zawartym w regulaminach szkoły;
 2. ma nieusprawiedliwione ponad połowę czasu przeznaczonego na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 3. swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia;
 4. dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;
 5. świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;
 6. naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych;
 7. zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.
 8. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, bardzo dobrej i dobrej, jeśli został ukarany naganą dyrektora Szkoły.

§72

 1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.
 2. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

§73

1. Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych.

 1. Formy pisemne:
 1. praca klasowa, 
 2. sprawdzian, 
 3. kartkówka, 
 4. zadania domowe,
 5. prace dodatkowe,
 6. praca na lekcji.
 7. Formy ustne:
 1. odpowiedzi,
 2. wypowiedzi w klasie (aktywność, prezentacja),
 3. recytacja.
 4. Formy sprawnościowe (doświadczalne, praktyczne).

2. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa, obejmująca swoim zakresem dział lub większą partię przerobionego materiału. Prac klasowych dotyczą następujące warunki:

 1. nauczyciel   zobowiązany jest do  zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 2. w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu maksymalnie   2 prace klasowe i 2 sprawdziany.
 3. prace klasowe powinny być   sprawdzone i ocenione w terminie do dwóch tygodni i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego roku szkolnego; termin ten w przypadku prac z języka polskiego może być wydłużony do trzech tygodni;
 4. z upływem sierpnia prace klasowe są niszczone;
 5. sprawdzone i ocenione prace klasowe są udostępniane uczniowi podczas zajęć lekcyjnych, a także jego rodzicom podczas konsultacji nauczycielskich lub w inny sposób ustalony z rodzicem;
 6. poprawa ocen bieżących jest ustalana indywidualnie z nauczycielem danego przedmiotu;
 7. uczeń, który nie napisze sprawdzianu lub nie odda pracy zaliczeniowej, w pierwszym zapowiedzianym przez nauczyciela terminie, otrzymuje w dzienniku wpis „0”/„nb”. Uczeń powinien napisać sprawdzian lub oddać pracę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela danego przedmiotu;
 8. forma poprawy oceny ze sprawdzianu wiadomości jest ustalana przez nauczyciela danego przedmiotu.
 9. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. 

§74

Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu półroczach i stanowić podstawę jego promocji.

§75

 1. Uczniowie Szkoły są uczniami liceum ogólnokształcącego i mieszkańcami internatu szkolnego.
 2. Jeżeli uczniowie Szkoły byli zawodnikami klubów piłki ręcznej przed rozpoczęciem nauki w Szkole, zachowują przynależność do tych klubów.
 3. Uczniowie Szkoły są także członkami szkolnego zespołu sportowego piłki ręcznej, z którym uczestniczą w rozgrywkach piłki ręcznej na zasadach określonych przez ZPRP.
 4. Uczniowie Szkoły mogą być ponadto członkami kadry narodowej w piłce ręcznej i reprezentantami Polski w tym sporcie w zawodach międzynarodowych.
 5. Uczniowie Szkoły są podmiotami praw i obowiązków z tytułów wymienionych
  w ust. 1-4 i ponoszą współodpowiedzialność za realizację celów Szkoły.
 6. Uczniowie Szkoły podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków wynikających z tytułów, o których mowa w ust. 1 – 4.

§76

 1. Uczniowie Szkoły mają prawo do:
 1. poszanowania godności własnej i nietykalności osobistej;
 2. zorganizowanego na właściwym poziomie procesu kształcenia i szkolenia sportowego;
 3. opieki wychowawczej i warunków zapewniających im bezpieczeństwo, ochronę zdrowia oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i szkolenia sportowego;
 5. poszanowania swobody przekonań i poglądów, w tym światopoglądowych i religijnych;
 6. rozwijania swoich zdolności, talentów i zainteresowań;
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i szkoleniu sportowym;
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce i nabywaniu umiejętności sportowych;
 9. korzystania z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, pedagogicznego i sportowego.
 10. Uczniowie Szkoły mają także prawo do korzystania:
 1. z pomieszczeń w internacie na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;
 2. z pomieszczeń szkolnych, pracowni komputerowej, księgozbioru, stołówki szkolnej, sprzętu oraz środków dydaktycznych i sportowych podczas zajęć pozalekcyjnych.
 3. Uczniowie Szkoły są obowiązani do: 
 1. dokładania należytej staranności w nauce i szkoleniu sportowym oraz do dążenia do osiągnięcia w nich jak najlepszych rezultatów zgodnie
  z posiadanymi predyspozycjami i zdolnościami;
 2. systematycznego uczestnictwa w zajęciach programowych Szkoły, w tym w obozach i zgrupowaniach sportowych;
 3. udziału w zawodach w barwach zespołu sportowego Szkoły;
 4. reprezentowania barw narodowych w przypadku powołania do kadry narodowej i reprezentacji Polski;
 5. godnego reprezentowania Szkoły i ZPRP jako uczniowie i sportowcy;
 6. przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących
  w Szkole, w internacie oraz w ZPRP;
 7. przestrzegania dobrych obyczajów i ogólnie obowiązujących zachowań oraz norm społecznych, oraz w szczególności do:
 1. przestrzegania w szkole i poza szkołą bezwzględnego zakazu palenia tytoniu oraz e-papierosów, picia alkoholu, narkotyzowania się, rozprowadzania środków odurzających oraz posiadania ww. 
 2. występowania w stroju galowym na uroczystościach szkolnych; strój ten powinien składać się z następujących elementów: biała koszula bez kolorowych dodatków i napisów oraz spodnie/ spódnica ciemnego koloru;
 3. dbania o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę, czystą odzież i obuwie;
 4. nie używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie zajęć lekcyjnych. Telefon musi być wyłączony i schowany, korzystanie z urządzeń multimedialnych jest możliwe za zgodą nauczyciela; zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób;
 5. w terminie jednego tygodnia od powrotu do szkoły usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 6. nie przynosić do szkoły wartościowych rzeczy (urządzeń elektronicznych, aparatów fotograficznych itp.).
 7. Uczniowie Szkoły, są ponadto obowiązani do reprezentowania barw klubu macierzystego na zasadach określonych w przepisach ZPRP.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubione wartościowe przedmioty
 2. Jeżeli prawa ucznia, o których mowa w § 76 ust. 1-2, zostały naruszone w sposób rażący, uczniom lub ich opiekunom prawnym przysługuje skarga.
 3. Skargę składa się w formie pisemnej do dyrektora Szkoły najpóźniej w terminie 7 dni od daty stwierdzenia faktu naruszenia praw ucznia
 4. Skargę rozpatruje komisja powołana przez dyrektora Szkoły w składzie:
 1. dyrektor Szkoły jako przewodniczący;
 2. nauczyciel uczący w danym oddziale, pedagog lub trener;
 3. wychowawca oddziału ucznia składającego skargę.
 1. Osoba, której dotyczy skarga, nie może być członkiem komisji.
 2. Komisja uznaje lub oddala skargę w terminie 14 dni od daty jej złożenia
  i powiadamia o tym skarżącego.
 3. Od rozstrzygnięcia komisji uczeń lub jego opiekunowie prawni mogą złożyć odwołanie do właściwego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 9.

§77

 1. Za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie uczniowie Szkoły mogą być wyróżniani i nagradzani przez nauczycieli i organy Szkoły wyróżnieniami i nagrodami, a w szczególności:
 1. pochwałą wychowawcy lub trenera w obecności oddziału lub zespołu sportowego
 2. pochwałą dyrektora lub wicedyrektora Szkoły w obecności uczniów;
 3. listem gratulacyjnym lub dyplomem;
 4. nagrodą rzeczową/upominek, wycieczka itp./ lub pieniężną;
 5. listem gratulacyjnym do rodziców.
 1. Uczniowie Szkoły jako zawodnicy mogą być ponadto wyróżniani, nagradzani
  i odznaczani w trybie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów
  i regulaminów ZPRP.
 2. O nagrodę może wnioskować dyrektor szkoły, wychowawca, trener, nauczyciel, rada pedagogiczna oraz władze ZPRP.

§78

 1. Uczniowie Szkoły podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej za naruszenie postanowień statutu i regulaminu Szkoły oraz regulaminu internatu szkolnego, a także poleceń swoich przełożonych.
 2. Kary na uczniów mogą nakładać:
 1. nauczyciel i trener;
 2. wychowawca oddziału;
 3. dyrektor lub wicedyrektor Szkoły;
 4. rada pedagogiczna Szkoły.
 5. Na uczniów mogą być nakładane następujące kary:
 1. uwaga wpisana do dziennika elektronicznego;
 2. upomnienie wychowawcy oddziału lub trenera;
 3. nagana wychowawcy oddziału lub trenera;
 4. upomnienie dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy oddziału lub trenera;
 5. pisemna nagana dyrektora Szkoły;
 6. skreślenie z listy uczniów Szkoły;
 1. O nałożonych karach nagany należy powiadomić co najmniej jednego
  z opiekunów ucznia. Skreślenie z listy uczniów Szkoły może być nakładane po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
 2. Uczniowie Szkoły podlegają także odpowiedzialności materialnej za uszkodzenie lub zniszczenie mienia Szkoły. Niezależnie od kary porządkowej wyrządzone szkody powinny być naprawione przez sprawcę lub jego opiekunów prawnych.
 3. Uczniowie Szkoły podlegają ponadto karaniu za przewinienia popełnione w związku z ich uczestnictwem w rozgrywkach piłki ręcznej oraz z udziałem w zgrupowaniach i zawodach kadr narodowych i reprezentacji Polski w trybie i na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych rodzajów rozgrywek oraz w akcjach szkolenia centralnego ZPRP.
 4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły na skutek notorycznego łamania regulaminu Szkoły i internatu oraz zasad współżycia społecznego w grupach szkolnych, a także w razie popełnienia ciężkiego przewinienia, zwłaszcza:
 1. wnoszenia alkoholu na teren Szkoły lub do internatu albo spożywania alkoholu na terenie Szkoły lub internatu;
 2. pobicia lub udziału w bójkach;
 3. kradzieży na szkodę Szkoły lub osób trzecich;
 4. używania, propagowania lub rozprowadzania środków odurzających, halucynogennych lub dopingujących;
 5. zachowania zagrażającego zdrowiu lub życiu własnemu i innych osób;
 6. dopuszczenia się czynu powszechnie uznanego za nieobyczajny.
 1. Uchwałę o skreśleniu z listy uczniów Szkoły, o którym mowa w ust. 7 podejmuje rada pedagogiczna, a wykonuje dyrektor Szkoły.
 2. Uchwała, o której mowa w ust.8, powinna być doręczona opiekunom prawnym ucznia wraz z uzasadnieniem nie później niż w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.
 3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów Szkoły opiekunom prawnym ucznia przysługuje odwołanie do właściwego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły, jeżeli nie uzyskał promocji do następnej klasy, z zastrzeżeniem ust. 13.
 5. Postanowienia § 78 ust. 8 – 10 stosuje się odpowiednio.
 6. Od skreślenia z listy uczniów Szkoły z powodu, o którym mowa w ust. 11, można odstąpić za zgodą Dyrektora Sportowego ZPRP.
 7. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły także w przypadku, kiedy nie kwalifikuje się do dalszego szkolenia sportowego organizowanego w ramach Szkoły ze względu:
 1. na stan zdrowia,
 2. na brak zadowalających postępów w nabywaniu umiejętności sportowych, 
 3. na brak realizowania programu szkoleniowego w piłce ręcznej, 
 1. Decyzję, o której mowa w ust. 14, podejmuje dyrektor Szkoły po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Sportowego ZPRP. Decyzja powinna być doręczona przynajmniej jednemu z opiekunów prawnych ucznia w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia.
 2. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów Szkoły z przyczyn wymienionych
  w ust. 14 przysługuje odwołanie do Prezesa ZPRP w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Rezygnacja z uczęszczania przez ucznia do Szkoły przed jej zakończeniem zgodnie z założeniami programowymi może nastąpić na pisemny wniosek opiekunów prawnych złożony na trzy miesiące przed terminem zakończenia roku szkolnego.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§79

 1. Zmiana statutu Szkoły następuje w drodze uchwały Zarządu ZPRP podjętej
  z własnej inicjatywy albo na wniosek dyrektora Szkoły.
 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dyrektor Szkoły przedstawia do wiadomości właściwego Kuratora Oświaty oraz władz oświatowych właściwego Starostwa.

§80

 1. Decyzja w sprawie likwidacji Szkoły może być podjęta jedynie w formie uchwały Zarządu ZPRP.
 2. Likwidacja Szkoły może być dokonana z zachowaniem warunków określonych w art. 172 ust. 4 i 5 ustawy, o której mowa § 3 ust. 1 pkt. 2.