Strona główna | Szkoła | Komunikat komisji rekrutacyjnej NLO SMS ZPRP w Kielcach
Komunikat komisji rekrutacyjnej NLO SMS ZPRP w Kielcach

Komunikat komisji rekrutacyjnej NLO SMS ZPRP w Kielcach

 

Komisja rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce poniżej przedstawia listę (numery PESEL) kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania.

1.            03251407099

2.            03231409815

3.            03303000977

4.            03290908496

5.            04320703131

6.            03300401597

7.            03252505291

8.            03262606498

9.            03242004454

10.          03301706479

11.          03260611030

12.          03270103752

13.          03282605390

14.          03260304077

15.          03212502294

16.          03210309817

17.          03282103553

18.          03322401511

19.          03322101633

20.          03261303716

21.          03240103650

22.          03251304631

23.          03260503179

24.          03280610796

25.          03222605172

26.          03270908913

27.          03270305291

28.          03213103395

29.          03211304330

30.          03301307410

31.          03292701639

Jednocześnie przypominamy o kolejnych krokach dotyczących rekrutacji.

1.            Do 2.VII.2019. do godz. 16:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum). Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Dokumenty należy dostarczyć drogą mailową na adres sekretariat@smskielce.pl lub osobiście do sekretariatu  w siedzibie szkoły w Kielcach ul. Jagiellońska 90. Uwaga: nie dostarczenie wskazanych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją kandydata z uczestnictwa w dalszym procesie naboru.

2.            Do 8.VII. 2019. godz. 16:00 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów; komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie wg kryteriów ustalonych przez ZPRP

3.            10.VII.2019 do godz. 16:00 komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do pierwszej klasy NLO w Kielcach SMS ZPRP

4.            Do 15.VII.2019 godz. 16:00 kandydaci zakwalifikowani składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dokumenty należy dostarczyć przesyłką pocztową lub kurierską na adres: NLO w Kielcach SMS ul. Jagiellońska 90; 25-734 Kielce lub osobiście do sekretariatu szkoły”